HAVA YÖNETİMİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

Özgeçmiş

Hava Yönetimi Şube Müdürlüğü’nün Görev, Yetki ve Sorumlulukları

a) Kanunlarla Büyükşehir Belediyesine iklim değişikliği kapsamında verilmiş görev ve hizmetlerin gerektirdiği her türlü görevleri, Yönetmelik, Tebliğ, Genelge, vb. mevzuata göre yerine getirmek; 2872 sayılı Çevre Kanunu ile bu Kanuna dayanılarak çıkarılan Isınmadan Kaynaklanan Hava Kirliliği Kontrol Yönetmeliği, Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği ilgili hükümlerine ilişkin tebliğlere, genelgelere, vb. mevzuata göre göre verilen görevleri yapmak,

b) Hava Kalitesi Yönetimine Yönelik; hava kalitesi izleme istasyonları ile hava kalitesini izlemek, meteorolojik verileri almak, hava kalitesini korumak için Temiz Hava Eylem Planı, hava kirliliği haritası ve diğer eylem planlarını yapmak veya yaptırmak, hava kalitesine yönelik istatistiki çalışmaları yürütmek,

c) Kalitesiz ve kaçak yakıt önleme kapsamında denetim ve kontrol faaliyetlerini yürütmek, numuneler alıp analiz yaptırmak,

ç) Katı yakıt kullanımı yerine alternatif temiz enerji kaynaklarının kullandırılmasına yönelik gerekli çalışmaları yapmak/yaptırmak,

d) Çevresel gürültünün kontrol altına alınması amacı ile Anlık-Online Gürültü Uyarı ve Takip İstasyonlarını kurmak/kurdurmak, bunlara ait raporlama, istatistik, görüntüleme ve uyarı fonksiyonlarını yerine getirmek, çevresel gürültü ölçümlerini yapmak/yaptırmak, Stratejik Gürültü Haritaları ve Eylem Planlarını hazırlamak, şehrimizdeki gürültünün engellenmesine yönelik her türlü faaliyetleri yürütmek ve kurum/kuruluşlarla işbirliği yapmak, denetim sonuçları ile ilgili istatistikler tutmak ve üçer aylık dönemler halinde Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına göndermek,

e) Daire Başkanlığının görev alanına giren konularda planlama, etüt, fizibilite, proje, yapım, vb. faaliyetleri yapmak veya yaptırmak, ulusal ve uluslararası proje ve Ar-Ge çalışmalarını yürütmek, çevre sorunları ile ilgili araştırma ve incelemelerde bulunmak, faaliyet alanlarına ilişkin istatistiki bilgileri toplamak, analiz etmek, raporlar hazırlamak, envanterler oluşturmak, brifing dosyaları oluşturmak, Daire Başkanlığını ulusal veya uluslararası platformlarda temsil etmek, akademik çalışmalara katılmak,

f) Daire Başkanlığının görev alanına ilişkin yatırım programını ve ilgili projeleri hazırlamak, yatırımların kontrollüğünü yapmak,

g) Daire Başkanlığının yatırımlarına ilişkin arazi tahsis işlemlerinin yaptırılması, ÇED süreçlerinin yönetilmesi, diğer kurum/kuruluş/işletmelerin yatırım projelerine ilişkin ÇED görüşlerini vermek,

ğ) MÇK toplantılarına katılmak, ilgili kararları uygulamak ve uygulanmasını denetlemek, Daire Başkanlığının görev alanına giren konularda koordinasyon ve protokol iş ve işlemlerini yürütmek,

h) İklim değişikliği ve çevre sorunları ile ilgili araştırma ve incelemelerde bulunmak.

ı) Mevzuatla verilen diğer görevleri yapmak.


YUNUS BALIK
HAVA YÖNETİMİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ | YUNUS BALIK
HAVA YÖNETİMİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ