YEŞİL ENERJİ YÖNETİMİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

Özgeçmiş


Yeşil Enerji Yönetimi Şube Müdürlüğü’nün görev, yetki ve sorumlulukları:

a) 6446 Sayılı Elektrik Piyasası Kanunu, 5346 Sayılı Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Elektrik Enerjisi Üretimi Amaçlı Kullanımına İlişkin Kanun, 5627 Sayılı Enerji Verimliliği Kanunu ile bu kanunlara bağlı yönetmelik, tebliğ, genelge, usul ve esaslar ile diğer mevzuatlara göre gerekli iş ve işlemleri yapmak veya yaptırmak,

b) Mevzuatın öngördüğü kurul ve komisyon toplantılarına katılmak, ilgili kararları uygulamak, uygulattırmak veya uygulanmasını denetlemek,

c) İklim değişikliğine uyum politikaları kapsamında güneş, rüzgar, hidroelektrik, jeotermal, biometanizasyon, vb. enerji kaynakları ile ilgili her türlü projeleri yapmak/yaptırmak,

ç) İklim değişikliğine uyum politikaları kapsamında; il bütününde her tür ve ölçekte mekansal planları ve/veya değişikliklerini, konu ile ilgili kentsel tasarım, kentsel yenileme, kentsel dönüşüm projeleri gibi her türlü projeleri, şehircilik ilkeleri ve planlama esasları ile 3194 sayılı İmar Kanunu ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu ve ilgili diğer mevzuatlar doğrultusunda yapmak, yaptırmak, onaya sunmak, uygulamak, denetlemek, Büyükşehir Belediye Meclisince veya ilgili mevzuat gereği yetkili idaresince onaylanmak üzere teklif edilen diğer her tür ve ölçekteki mekansal planlar, projeler ve çalışmalar ile ilgili görüş, öneri ve teklifleri bildirmek,

d) Uygulama projelerinin hazırlanması ve yapımı esnasında gerektiği takdirde jeolojik ve jeoteknik etüt yaptırarak ilgili raporları hazırlatmak,

e) İlgili kurum/kuruluşlarla işbirliği yapmak ve ortak çalışmalar yürütmek,

f) Hedef grupların yenilenebilir enerji kullanımı konularında bilinçlendirilmesi ve bilgilendirilmesi faaliyetlerini yürütmek,

g) İklim değişikliği ve çevre sorunları ile ilgili araştırma ve incelemelerde bulunmak,

ğ) Mevzuatla verilen diğer görevleri yapmak.


HAMDİ BEKTAŞ
YEŞİL ENERJİ YÖNETİMİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ | HAMDİ BEKTAŞ
YEŞİL ENERJİ YÖNETİMİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ