GERİ KAZANIM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

Özgeçmiş

1982 yılında Konya’da doğdu. Elmas Eğitim Kurumları’nda öğrenim gördükten sonra Selçuk Üniversitesi, Mühendislik-Mimarlık Fakültesi, Çevre Mühendisliği Bölümü’nden 2003 yılında mezun oldu. Şubat-2004 yılından beri Konya Büyükşehir Belediyesi’nde Çevre Mühendisi olarak görev yapmaktadır. Nisan-2021 itibariyle Sıfır Atık Dairesi Başkanlığı’nda Geri Kazanım Şube Müdürü olarak göreve başladı.

Evli ve bir çocuk annesi.

Geri Kazanım Şube Müdürlüğü’nün Görev, Yetki ve Sorumlulukları

a) 2872 sayılı Çevre Kanunu ile bu Kanuna dayanılarak çıkarılan yönetmeliklerin ilgili hükümlerine, tebliğlere, genelgelere, vb. mevzuata göre verilen görevleri yapmak/yaptırmak,

b) Sıfır Atık ile ilgili fizibilite, planlama, proje, eğitim, vb. çalışmaları yapmak/yaptırmak,

c) Sıfır atık ile ilgili toplantılara katılmak, ilgili kararları uygulamak ve uygulanmasını denetlemek,

ç) Sıfır Atık ilkesine uygun olarak hedef ve politikalar belirlemek, Sıfır Atık Yönetim Sisteminin kurulması, işletilmesi ve izlenmesine yönelik olarak Bakanlıkça hazırlanan mevzuatlar doğrultusunda gerekli iş ve işlemleri gerçekleştirmek,

d) Şube Müdürlüğünün görev alanına giren konularda planlama, etüt, fizibilite, proje, yapım, vb. faaliyetleri yapmak/yaptırmak,

e) Müdürlük tarafından gerçekleştirilen hizmetler ile ilgili işlerin yürütülmesi için ihale mevzuatına göre Başkanlık Olur’u, Yaklaşık Maliyet, Bütçe Onayı, Teknik Şartname, Proje, vb. belgelerinin hazırlanmasını sağlamak, sözleşmesi imzalanan yapım işi, mal alımı ve hizmet alımı işlerinin, işin başlangıcından sonuna kadar sözleşmesine uygun olarak yürütülmesi için takibini ve kontrolünü sağlamak, ödemeye ilişkin gerekli evrakların düzenlenmesini sağlamak,

f) İlçe belediyeleri tarafından yürütülen sıfır atık yönetimine yönelik çalışmalarda koordinasyonu sağlamak ve desteklemek, öncülük etmek,

g) Bitkisel yağların kanalizasyona dökülmesini önlemek için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ile işbirliği içinde bulunmak, kullanılmış kızartmalık yağların hanelerden toplanması için gerekli sistemi kurmak, halkı bu konuda bilgilendirerek bitkisel atık yağ toplama faaliyetlerini sürdürmek,

ğ) Ömrünü Tamamlamış Lastikleri (ÖTL) evsel atık depolama tesislerine kabul etmemek, bu lastikleri depolamak için geçici depolama alanları için uygun yer bulunamaması durumunda, geçici depolama alanları için yer göstermek, ÖTL’lerin toplanması ile ilgili olarak üreticilerin sorumluluğu ve programı dahilinde, gerektiğinde üretici ile işbirliği yaparak, ayrı toplanmasını sağlamak, halkı bilgilendirmek ve eğitim programları düzenlemek,

h) Atık pilleri kaynağında ayrı toplatmak, bu konuda halkı bilgilendirmek, kampanyalar ve eğitim programları düzenlemek,

ı) Atıkların geri kazanımı amacıyla tesisler kurmak, enerji elde edilmesine yönelik çalışmalar yapmak/yaptırmak, yapılan tesisleri işletmek, işlettirmek,

i) Sıfır atık yönetim sisteminde aksayan yönleri tespit ederek ilgili birimlere bilgi vermek, gerekli görülürse sistemin değiştirilmesine ve güncellenmesine yönelik raporlar hazırlamak.