KOORDİNASYON VE UYGULAMA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

Özgeçmiş


Koordinasyon ve Uygulama Şube Müdürlüğü’nün Görev, Yetki Ve Sorumlulukları

a) Konya İli Sera Gazı Emisyon Envanteri Raporunu ve Konya İli Sera Gazı Azaltım Eylem Planı hazırlamak/hazırlatmak,

b) Konya İklim Değişikliği Eylem ve Uyum Planlarını hazırlamak/hazırlatmak ve paydaşlarla gerekli koordinasyonu sağlamak,

c) Görev alanına giren konularda üniversite ve özel sektör ile birlikte bilimsel ve teknolojik çalışmalar yürütmek;

ç) İklim değişikliği ile mücadele kapsamında su, atıksu, hava, tarım, enerji, atık, yeşil binalar, vb. konularda araştırma, veri analizi, proje ve uygulamalar yapmak/yaptırmak,

d) İklim değişikliği ile mücadele konularında yapılan uygulamaların izleme, kontrol ve raporlamasını yapmak/yaptırmak,

e) Ulusal ve uluslararası kurum/kuruluşlar ile sorumluluk sahasına giren konularda teknik işbirliği, eğitim, vb. çalışmalar yapmak,

f) İklim değişikliği ile mücadeleye yönelik yerel çalışmaların takibini ve koordinasyonunu gerçekleştirmek,

g) İklim değişikliği ve çevre sorunları ile ilgili araştırma ve incelemelerde bulunmak.


KOORDİNASYON VE UYGULAMA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ |
KOORDİNASYON VE UYGULAMA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ